Den 17 februari år 1817 i Fjärås församling i Halland ‘dödde hittebarnet’ Adolphina från Eskatorp ‘som ‘sjuk hade varit i 14 dagar af Oangifven sjukdom’. Adolphina var bara 8 månader när hon dog och hon begravdes den 23 februari.

I kyrkoboken över födda barn kan man läsa mer om Adolphina i en notering för den 23 juni 1816: ‘Hittades på Torpa ägor i en Hasselbacke et Flickebarn, som döptes den 25 ibm. och kallades Adolphina. Föräldrarne äro okände’. Hennes gudmor var Gunnor Nilsdoter i Torpa och faddrar ‘Herr Cominister’ O Darild i Lyd, Börge Olsson i Torpa och Kjerstin Torgersdoter även hon från Torpa.

Adolphinas situation finns även dokumenterad i sockenstämmoprotokollen för Fjärås, hon nämns första gången den 7 juli 1816 då det bestämdes att Gunnor Nilsdoter från Högen i Torpa skulle kompenseras med 2.24 riksdaler och ytterligare 5 riksdaler i månaden ‘för dett hon wårdat förenämnde hittebarn’.

Församlingens ledamöter ‘hvilkas hjertan ömma för wården af detta wärnlösa barn’ beslutade sedan att hustrun Börta Christersdoter i Eskatorp skulle ersättas med 5 riksdaler i månaden för fortsatt skötsel av Adolphina. Det bestämdes även att pengarna för hennes uppehälle skulle erläggas varje hemmans matlag i Fjärås församling. Ledamöterna uppmanades även att ‘efterspana den Gudlösa människjowarelse som kunnat wara i stånd att från sig lämna detta oskyldiga barn utan minsta wärn i hwilket afseende h:r Kyrckoherden Wetterlund redan på högwederlig ort foga anstalt om lysnings utfärdande efter nemnde elacka människa’.

Familjen som Adolphina kom att bo hos i en stuga i Eskatorp (idag Äskatorp) bestod av Börta Christersdoter som var omkring 51 år gammal och maken Johannes Tholin, 63 år samt sonen Sven som var 14 år. I husförhörslängden är det noterat att familjen var ‘utfattig’.

Dagen innan Adolphina gick bort, den 16 februari 1817, hölls ytterligare en sockenstämma där hennes underhåll diskuterades och ‘Fattige mannen ock Torparen Johan Tholin wid Eskatorp, som har detta hittebarn till underhåll önskade att få på en gång lyfta sammanskottet för detta halfwa året efter dess insamlande till hjelp, att dermed få kjöpa sig en Mjölkeko för Sommaren, dett underteknad Pastor önskade Församlingen täcktes af medlidande för denna behöfwande Tholin bewillja som ock skedde’.

På sockenstämman den 14 mars 1817 bestämdes att torparen Johan Tholin även skulle få ersättning för begravningskostnaden för Adolphina.

Källor:
Kyrkobok för Fjärås CI:5, bild 208, 330 (www.arkivdigital.se)
Sockenstämmoprotokoll för Fjärås på http://www.lokalhistoria.nu

Advertisements